Coaching makes the difference in growing

Marlijn volgt de Nobco klachtenregelement

Rubriekenoverzicht

Algemeen
Aantal documenten: 4
Over coaching
Aantal documenten: 5
Organisatieadvies
Aantal documenten: 1
Boeken
Aantal documenten: 6
Cedeo
Aantal documenten: 2

Marlijn volgt de Nobco klachtenregelement

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een
klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld.
Tevens heeft het bestuur de hierin genoemde Klachtencommissie ingesteld.

De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de
afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van bij de NOBCO aangesloten
beroepscoaches (Associate Coach of RegisterCoach).

Klachten kunnen betrekking hebben op:
a) het handelen of nalaten van de coach bij de uitvoering van een opdracht, in het bijzonder met
betrekking tot de ethische gedragscode van de NOBCO
b) financiële geschillen voortvloeiende uit de tussen de klager en de coach gesloten
coachingsovereenkomst.

Het doel van de klachtenprocedure is allereerst herstel van de verhoudingen tussen de klager en de
coach op wie de klacht betrekking heeft. Aangezien de NOBCO een systematische evaluatie van
klachten beschouwt als een bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten
coaches, is in de tweede plaats het nauwkeurig verzamelen en registreren van binnengekomen
klachten door de Klachtencommissie doel van de klachtenprocedure.


Download: 60_klachtenreglement-nobco.pdf